I. Загальні положення

1.1.      Ці Правила про використання Матеріалів (інформації[1], включаючи об’єкти інтелектуальної власності (надалі – “ОІВ[2]”) та електронного мобільного додатку або комп’ютерної програми (надалі – «Програма»)) (надалі – “Матеріали”), розміщених на Інтернет-сайті (www.borjomi.com) (надалі – “Правила”), регламентують правовідносини між компанією “IDS Borjomi Beverages Co. N.V.” (Кюрасао) (надалі – “Компанія”), володільцем Інтернет-сайту www.borjomi.com (надалі – “Сайт”[3]), і особою (надалі – “Користувач”) при їх [Матеріалів] використанні.

1.2.      Сайт та увесь його вміст, включаючи, але не обмежуючись, весь текст, дизайн і інші ОІВ є власністю Компанії; текст, дизайн і інші ОІВ захищаються у відповідності до вимог права, яке поширюється на відповідний ОІВ. 

1.2.1.        Компанія заявляє, що буде захищати свої права на ОІВ, використовуючи будь-які юридичні інструменти і процедури.

1.3.      Компанія не схвалює і не несе відповідальності за будь-які суб’єктивні висловлювання та/або активності, зроблені відносно Компанії, продукції Компанії, третіх осіб або продукції третіх осіб. Привертаємо увагу, що думки, стосовно продукції, є суб’єктивними, і можуть не співпадати із позицією/політикою Компанії. 

1.4.      Правила є юридично-зобов’язуючим документом, як для Компанії, так і для Користувача, а тому його виконання є обов’язковим для всіх учасників правовідносин, що виникають у зв’язку із Правилами і використанням Сайтом.

1.4.1.        Компанія має право змінити Правила в будь-який час на власний розсуд. Компанія не зобов’язана особисто повідомляти Користувача про зміну Правил; Користувач вважається повідомленим про зміни в Правилах з моменту розміщення змін та/або доповнень у тексті Правил на Сайті. 

1.4.2.        Правила, нова редакція Правил та/або зміни до Правил вступають в силу з моменту публікації на Сайті відповідних Правил, нової редакції Правил або змін до них.

1.4.3.        Не приймаючи Правила та/або будь-які послідуючі зміни до них, Користувач автоматично відмовляється від використання Сайтом та/або Матеріалами. Будь-яке використання після відмови – особиста відповідальність Користувача. 

1.4.4.        Текст Правил розміщується на Сайті і відкритий для ознайомлення Користувачем невизначену кількість разів.

II.            Інтелектуальна власність 

2.1.      Питання інтелектуальної власності вирішуються у відповідності до положень цих Правил.

2.1.1.        Всі майнові та/або немайнові права (в т.ч. виключні) на ОІВ, що розміщені на Сайті (як власне і сам Сайт (його зміст і допоміжні елементи), і доменне ім’я), належать Компанії, якщо в тексті опису до ОІВ не вказано інше. 

2.1.2.        Усі майнові (в т.ч. виключні) та немайнові права на ОІВ належать Компанії та/або авторам і охороняються у відповідності із діючими положеннями українського і міжнародного приватного права.

2.2.      ОІВ Компанії можуть бути включені до Матеріалів. 

2.2.1.        Компанія є власником всіх Матеріалів, розміщених на Сайті, та Сайта. Компанія може бути користувачем Матеріалів, про що у Компанії є в наявності відповідний правовстановлюючий документ.

III.          Користувачі, їх права та обов’язки 

3.1.      Користувачем визнається особа, яка використовує Сайт або Матеріали.

3.2.      Під “використанням” розуміється будь-яке ознайомлення із Сайтом/Матеріалом, завантаження інформації з Сайту, використання в будь-який спосіб Матеріалу, а також – відтворення, публікація, поширення, переробка, переклад Сайту (Матеріалів з нього), включення в інший ОІВ як частину, інші способи використання, які за своєю суттю стосуються Користувача і Сайту (Матеріалів) [в т.ч. ті види використання, що зазначені в положеннях п. 3.4.4. Правил]. 

3.3.      Матеріали, розміщені на Сайті, призначені для їх використання Користувачами без обмеження по кількості разів і на умовах, визначених Правилами.

3.3.1.        Окремі Матеріали можуть мати цільове призначення і інші обмеження (строк, територія, цільова аудиторія, тощо) і такі Матеріали мають використовуватись виключно за правилами, описаним для такого Матеріалу. 

3.4.      Сайт надає Користувачам право доступу до Матеріалів на безкоштовній основі, якщо інше не зазначено на Сайті або окремими правилами по використанню Матеріалу.

3.4.1.        Користувачу можу бути запропоновано використовувати певні сервіси та служби Сайту або Матеріали тільки після реєстрації та/або надання необхідних персональних даних про Користувача.

3.4.2.        Сайт також може пропонувати для використання Програму, використання якої може бути пов’язане із введенням Користувачем своїх персональних даних. 

3.4.2.1.    Використання Програми має відбуватись у відповідності до вимог, що пропонуються Компанією. 

3.4.2.1.1.      Користувач використовує Програму за цільовим призначенням на власний ризик і розсуд, у відповідності до вимог Правил. Програма надається Користувачу такою «як вона є» і в стані «в якому вона є».

3.4.2.1.2.      Компанія не приймає будь-яких зауважень [окрім зазначених в п. 7.4. Правил] і не гарантує, що: Програма буде відповідати очікуванням Користувача, що Програма буде працювати безперервно, вчасно та не буде мати в собі помилок і надасть Користувачу необхідну безпеку (захист). Також Компанія не гарантує, що результат, який можна отримати за допомогою Програми, буде точним і таким, що на нього можна буде покластися. 

3.4.2.1.3.      Компанія не гарантує, що якість Програми та/або інформація про неї, що отримуються з Сайту, буде відповідати очікуванням Користувача. Проте, Компанія буде намагатись виправити будь-які помилки в роботі Програми та/або правилах по її використанню, про які їй стане відомо.

3.4.2.1.4.      Користувач одноособово відповідальний за несправність комп’ютера (електронного мобільного пристрою) [додатково див. положення п. 6.5. Правил], програмного забезпечення та/або скарги і причини, від яких виникли несправності, неможливість користування мережею Інтернет у зв’язку із використанням Програми. В т.ч. Користувач одноособово відповідає за завантаження та відображення Програми на його комп’ютері та/або електронному мобільному приладі, за втрату будь-яких даних у зв’язку із використанням Програми. 

3.4.2.1.5.      Компанія гарантує лише те, що зазначено в Правилах.

3.4.2.1.6.      Якщо Користувач має або може мати медичні протипоказання в частині використання комп’ютера/електронного мобільного пристрою та/або програми, які можуть буди на них завантажені, то ризики, викликані таким використанням, є ризиками Користувача. 

3.4.2.2.    Використання Програми відбувається з некомерційною метою на підставі невиключної ліцензії без права її [ліцензії] передачі (відчуження), без права на видачу субліцензії, з переліком прав щодо використання однієї Програми згідно з умовами Правил. Програма повинна використовуватись за цільовим призначенням на одному комп’ютері та/або електронному мобільному пристрої, якщо інше не вказано у відповідній документації до Програми.

3.4.2.3.    Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром [Компанією] Програми у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі іншим особам ліцензій на використання Програми у зазначеній сфері. 

3.4.2.4.    Строк дії ліцензії починає свій перебіг з дати, коли Користувач ознайомився із положеннями Правил і продовжив використання та/або встановлення Програми на комп’ютер (електронний мобільний пристрій), і закінчується в день, коли відповідна Програма знята з огляду на Сайті і не передбачається її подальше використання, або – з дня видалення (деінсталяції) Програми з комп’ютера або електронного мобільного пристрою.

3.4.2.5.    Ліцензія також припиняється, коли Користувач намагається обійти будь-які технічні заходи захисту Програми, що впроваджені Компанією (розробником), а також – у разі використання Програми не за цільовим призначенням і в порушення умов, визначених Правилами. 

3.4.2.6.    Користувач повинен використовувати Програму за цільовим призначенням, у строк, у спосіб і на території, що визначені Правилами або правилами по використанню відповідної Програми.

3.4.2.7.    Використання Програми не за призначенням, або у спосіб, що суперечить вимогам, наведеним у Правилах, – порушенням відповідних ліцензійних умов [див. положення пунктів 3.4.2., 3.4.2.4. – 3.4.2.5. Правил]. 

3.4.2.8.    Якщо інші права, ніж ті, що передбачені Правилами, не вказані в правилах до Програми, то Користувач отримує лише той об’єм прав на Програму, який передбачений Правилами.

3.4.3.        Положення, вказані в п. 3.4.2. Правил, застосовуються в т.ч. до Сайту та/або Матеріалів, розміщених на ньому, в тій мірі, в якій це прямо вказано в цьому пункті, або може стосуватись Сайту та/або Матеріалів та/або їх використання. 

3.4.4.        Користувач погоджується, якщо інше не передбачено Правилами, що щодо Матеріалів (в т.ч. Сайту) він [Користувач] не має права їх:

1)    використовувати в комерційних цілях; 

2)    розповсюджувати, передавати в оренду, здавати в ренту, продавати, позичати, відступати права або в інший спосіб передавати;

3)    копіювати, в т.ч. їх частину; 

4)    змінювати, редагувати, вносити зміни, перекладати, декомпілювати, створювати похідні роботи або здійснювати інші модифікації;

5)    виключати, приховувати, фальсифікувати, видаляти або змінювати; 

6)    при використанні невірно вказувати джерело походження;

7)    переміщувати, експортувати (здійснювати реекспорт) та/або імпортувати (здійснювати реімпорт) в будь-яку країну, в т.ч., яка є забороненою для здійснення експортно-імпортних операцій; або

8)    використовувати для створення будь-яких баз даних або збірки і включати їх до таких баз даних або збірок. 

3.5.      Компанія має право завантажувати (поміщати) на Сайт (і) різноманітні Матеріали, в т.ч. або, в першу чергу, щодо реклами або інших маркетингових (PR) заходів, що стосуються продукції “Borjomi”, у вигляді, у т.ч. – банерів, оголошень. Компанія також має право в будь-який час вносити зміни у вказані вище активності (заходи) і, відповідно, Користувач, надає згоду на те, що Компанія без особистого його [Користувача] попередження зможе здійснювати дії, описані в цьому пункті.

3.5.1.        Користувач погоджується, що він не має права використовувати Матеріали (в т.ч. ОІВ) Компанії без попереднього письмового погодження [окремо див. положення Розділу II та п. 3.4.4. Правил]. 

3.6.      Матеріали, розміщені на Сайті, не мають своєю ціллю задовольнити потреби Користувачів і не розміщуються, щоб задовольнити вимогу кожного конкретного Користувача, в т.ч. того, що споживає продукцію “Borjomi” [окремо див. преамбулу до Правил]. Доступ до Сайту і Матеріали є відкритим Користувачу в тому вигляді, в якому вони [Сайт і Матеріал] є в момент ознайомлення з ними. Компанія не несе відповідальності щодо безперервності доступу до Матеріалів та/або Сайту, що Матеріали у Користувача будуть відображатись швидко і без помилок. Якщо Сайт та/або Матеріал передбачає надання «результату», то точність і надійність такого результату може мати тільки в тому разі, якщо це прямо зазначено на Сайті та/або в додатковій інформації біля кожного окремо розміщеного Матеріалу.

3.7.      Включаючи зміст положення п. 3.5. Правил, Компанія в будь-який час має право і може змінювати Матеріали та/або Сайт: за змістом, за формою (включаючи дизайн, програмні коди, тощо). 

3.8.      Положення пунктів 3.4.2. – 3.4.3. Правил також стосуються використання інших Матеріалів, що прямо не зазначені в п. 3.5. Правил, якщо інше не зазначено в Правилах або окремих правилах про використання інших Матеріалів.

3.9.      Користуючись Сайтом та/або Матеріалами, Користувач не є і не стає власником відповідних Матеріалів та/або Сайту, а також, Користувач не має права (кожне окремо або в сукупності) відступати будь-які отримані права [якщо таке отримання прямо передбачено Правилами]. 

IV.          Персональні данні

4.1.      Персональні дані Користувача можуть бути зібрані і використані Компанією лише у випадках і для цілей, що визначені Правилами [додатково див. положення п. 3.4.1. – 3.4.3. Правил]. 

4.2.      Персональні дані можуть передаватись для здійснення реєстрації Користувача на Сайті або для запуску і нормального функціонування Програми.

4.2.1.        Такими персональними даними можуть бути, наприклад, ім’я, адреса, номер телефону чи адреса електронної пошти, тощо [додатково див. положення п. 4.2.4.1. Правил]. 

4.2.2.        Користувач, вводячи персональні дані до таких Програм, не передає їх особисто в архів Сайта, його адміністратору та/або Компанії чи іншим третім особам, якщо інше не зазначено в описі до Програми та/або Правилах.

Примітка: В частині використання Програми, то персональні дані [якщо вони вимагаються] потрібні лише Користувачеві виключно для того, щоб відповідна Програма мала змогу запрацювати. 

4.2.3.        Компанія не має доступу, не збирає, не зберігає, не систематизує, не аналізує, не передає третім особам жодні персональні дані про Користувача, який використовує чи планує використовувати Програму та/або інший Матеріал, який пропонує або потребує введення таких даних, якщо інше не передбачено Правилами або в описі до Програми.

4.2.4.        У разі необхідності передання Користувачем Компанії персональних даних Користувача, останнього буде повідомлено в належний спосіб із зазначенням правил використання персональних даних Користувача, якщо інше не передбачено Правилами. 

4.2.4.1.    В певних випадках Користувач надає Компанії право на збирання та зберігання його персональних даних, якщо цього буде потребувати будь-який з Матеріалів.

4.2.4.2.    Користувач погоджується з тим, що його дані можуть бути використані в наступних випадках: 

4.2.4.2.1.      Коли Компаніє передає персональні данні довіреним партнерам, які згідно з правочинами співпрацюють із Компанією, які [правочини] мають в своєму змісті положення про конфіденційність. В цьому випадку, використання персональних даних Користувача може мати місце для покращення комунікації із Користувачем відносно донесення інформації про продукцію “Borjomi”, про Матеріали, маркетингової програми із партнерами. В цьому випадку, треті компанії отримувачі персональних даних не будуть розкривати такі дані [без письмового дозволу Компанії].

4.2.4.2.2.      Коли необхідно надати відповідь на запити (інші документи) контролюючих органів (в т.ч. слідчих чи судових органів), або для встановлення чи здійснення законних прав або захисту від судових позовів (в т.ч. потенційних). 

4.2.4.2.3.      Коли на підставі законодавчих процедур здійснюється обмін необхідною інформацією (іншими даними) з метою: проведення розслідування правопорушень та/або злочинів, передбачити заходи або їх вжити в частині запобігання проведення незаконної діяльності, здійснення шахрайства, уникнення ситуацій, пов’язаних із потенційними правопорушеннями та/або злочинами.

4.2.4.2.4.      Коли буде необхідно передати інформацію про Користувача у випадку, коли відбуваються юридичні процедури по реорганізації Компанії. У цьому випадку, Компанія через Сайт повідомить зацікавлених осіб про те, що інформація про них буде передана і стане предметом інших Правил. 

V.            Безкоштовне використання та обмеження

5.1.      Використання Матеріалів з Сайту дозволяється за умови обов’язкового вказування прямого Інтернет посилання (гіперпосилання) на Матеріал, що розміщений на Сайті. 

Приклад: Дана інформація або стаття («назва статті») розміщена на Інтернет-сайті “Боржомі” [http://www.borjomi.com “Назва скопійованої інформації”]. — Рік. URL.

5.2.      Такі матеріали з Сайту, як інтерв’ю, Інтернет-конференція та інша інформація про публічні заходи (реалізовані або заплановані), дозволяється до використання у розмірі не більше 210 знаків для виробництва одного інформаційного матеріалу. Посилання на Сайт і вказівка про це в інформаційному матеріалі (в т.ч. в засобах масової інформації), що веде на кінцеву сторінку відповідного заходу є обов’язковою. Використання будь-якого Матеріалу, про який йдеться в цьому пункті Правил, в розмірі оригіналу (у повному обсязі) – забороняється. 

5.3.      Заходи, про які йдеться в п. 5.2. Правил, призначені виключно для приватного (некомерційного) використання та перегляду (ознайомлення), якщо інше не зазначено в Правилах та/або у відповідному правочині з Компанією.

5.4.      У разі будь-якого використання засобами масової інформації Матеріалів, про які мова йде у п. 5.2. цих Правил, є обов’язковою вказівка першоджерела на початку тексту інформаційного повідомлення. 

Наприклад: “текст повідомлення … “зазначення теми заходу” (www.borjomi.com/...) ... продовження тексту повідомлення”).

5.5.      Використання Матеріалів Компанії, розміщених на Сайті, шляхом відображення їх в “активних стрічках новин”[5] дозволяється тільки за умови належного їх оформлення. Якщо розміщується Матеріал з Сайту, то він повинен містити заголовок, що характеризує його зміст, і нести коротку анотацію матеріалу з Сайту, при цьому після вказівки заголовка інформаційного матеріалу повинен розміщуватися логотип Компанії і назва Сайту. Також повинно бути вказане пряме гіперпосилання на повний зміст Матеріалу, розміщеного на Сайті. 

VI.             Відповідальність

6.1.      Невиконання та/або недотримання будь-якого пункту Правил є його порушенням і тягне за собою відповідальність, встановлену цими Правилами, чинним українським або міжнародним законодавством. 

6.2.      Забороняється будь-яке комерційне використання Матеріалів без письмового дозволу Компанії.

6.3.      Компанія залишає за собою право включати порушників прав Компанії в спеціальний список, а також доводити його [список] до відома громадськості. 

6.3.1.        Якщо Користувачу стало відомо про порушення будь-яких прав Компанії на ОІВ, то такий Користувач має повідомити Компанію про будь-яке порушення, відоме Користувачу.

6.3.2.        Якщо Користувач вважає, що розміщені на Сайті Матеріали є ОІВ, що належить йому та/або третій особи, то Користувач має повідомити Компанію про кожен окремий відомий йому факт. А саме, Користувач має зазначити: 1) інформацію про уповноважену особу, яка може діяти від імені власника ОІВ; 2) опис ОІВ, права на який, на думку Користувача, є порушені; 3) інформацію про розташування ОІВ, права якого порушено через публікацію (розміщення) Матеріалу з Сайту; 4) інформацію про вимоги (якщо такі відомі), які власник ОІВ, права якого порушено, пред’являє до можливого порушника [додатково див. положення п. 7.4. Правил]. 

6.3.3.        Компанія докладе максимальних зусиль, щоб не допустити порушення будь-якого права третіх осіб на ОІВ.

6.4.      Відповідно до положень чинного українського та міжнародного законодавства, Компанія у разі порушення її прав третіми особами має право вдатися до будь-яких юридичних процедур (застосувати юридичні інструменти), щоб захистити свої права. 

6.5.      Компанія заявляє, що поважає права на ОІВ інших осіб і вимагає такого ж від інших осіб відносно її власних ОІВ.

6.5.1.        Компанія не відповідає: 

6.5.1.1.    за дії, що Користувач здійснює на Сайті;

6.5.1.2.    за збій, що виникає в мережі Інтернет або в роботі осіб (їх систем телекомунікацій), що надають доступ до мережі Інтернет, в т.ч. у зв’язку із діями вірусів або інших програм, що порушують права Користувача, або в зв’язку із діями будь-яких третіх осіб; 

6.5.1.3.    за шкоду (в т.ч. упущену вигоду), що заподіяні або можуть бути заподіяні Користувачеві в результаті використання або неможливості використання Сайту та/або Матеріалів;

6.5.1.4.    за пошкодження комп’ютера (електронного мобільного приладу), пошкодження програмного забезпечення Користувача, що виникли в результаті використання Сайту та/або Матеріалу. Приймаючи рішення використати Сайт та/або Матеріали, Користувач є відповідальним перед собою за будь-які матеріальні втрати, в т.ч., що отримав або може отримати його комп’ютер (мобільний пристрій або інший електронний прилад); 

6.5.1.5.    за збиток майну, втрату репутації, відмови в роботі комп’ютера (електронного мобільного пристрою), збитки за тілесні ушкодження, пошкодження майна, упущену вигоду або штрафні санкції від будь-яких причин, що виникають при використанні Матеріалу та/або Сайту.

Примітка: Якщо деякі юрисдикції не дозволяють певні обмеження відповідальності, ці обмеження відповідальності діють в тій мірі, в якій це дозволено в певній юрисдикції. 

6.6.      Правила не регулюють питання доступу до мережі Інтернет, обладнання, яке необхідне для використання Сайту (Матеріалів) та/або програмного забезпечення, яке має чи може бути використане для доступу до Сайту: дані питання є відповідальністю Користувача і вирішуються ним самостійно. Відповідно, Компанія не відповідає за вибір Користувача стосовно способу доступу до мережі Інтернет, програмного забезпечення, яке ним застосовуються і інші дії, в зв’язку із цим пунктом Правил.

6.7.      В той же час, Компанія турбується за безпеку роботи з Сайтом та/або Матеріалами і здійснює це в спосіб, закріплений в політиці, розробленій на основі порад, які допоможуть захиститися від Інтернет-шахрайства, забезпечити безпеку комп’ютера і захистити особисті дані Користувача.[6] 

VII.           Прикінцеві положення

7.1.      Строк дії Правил – з моменту їх публікації і до їх скасування (або заміни іншими правилами). 

7.2.      Суперечки (спори, судові справи), що стосуються застосування (в т.ч. виконання) положень Правил, мають вирішуються у відповідності до норм чинного законодавства України.

7.2.1.        Інформація чи матеріали (в т.ч. питання, коментарі, пропозиції, зауваження), передані Користувачем, не є конфіденційною інформацією і дана інформація не є приватною, оскільки стосується Сайту та/або Матеріалів або пов’язаних із ними питаннями. Користувач, надсилаючи своє повідомлення електронною поштою та інформація в ній, не має права їх кодувати чи іншим чином захищати від перегляду. 

7.2.2.        Будь-які захищені та/або закодовані повідомлення та/або електронний лист не розглядаються Компанією і залишаються без відповіді.

7.2.2.1.    Вся інформація Користувача відносно Сайту чи пов’язаних із ними питаннями є правдивою, точною і повною. Компанія може витребувати підтвердження дійсності наданої інформації з ціллю уточнення про її правдивість, точність і повноту або оновити її зміст. 

7.3.      Дані Правила не є агентським договором, не закладають основу для встановлення підприємницьких стосунків із Користувачем, не мають на меті участь Компанії із Користувачем у підприємствах (в т.ч. у спільній діяльності), пропонуючи використання Сайту та/або Матеріалу, Компанія не встановлює із Користувачем трудових або інших однорідних правовідносин.

7.4.      Якщо Сайт та/або Матеріали порушують права та охоронювані законом інтереси Користувача, то такий Користувач має направити відповідного листа на адресу Компанії [див. положення п. 7.4.2. Правил]. 

7.4.1.        За результатами розгляду претензії Компанією буде прийнято відповідне рішення, про зміст якого заявника буде повідомлено окремо.

7.4.2.        Адреса служби підтримки: support@ids-borjomi.com. 

7.4.3.        По всіх інших питаннях, які стосуються пропозицій, побажань, Користувач може звертатись по реквізитам, вказаним в п. 7.4.2. Правил.

7.5.      У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, які зачіпають цілком або в частині функціонування Сайту та/або Матеріалів, Компанія зберігає за собою право внесення будь-яких змін у їх функціонування, спрямованих на приведення їх роботи у відповідність з відповідними нормами. 

7.6.      Сайт може містити Інтернет-посилання, за допомогою яких Користувач може потрапити на інші сайти; Компанія не відповідає за Інтернет-сайти третіх осіб (в т.ч. за їх зміст, загрозу їх використання, наслідки користування такими сайтами), якщо інше прямо не зазначено в Правилах.

7.6.1.        Компанія не відповідає за умови конфіденційності, розміщені на інших Інтернет-сайтах. 

7.6.2.        Розміщення посилання на сторонній Інтернет-сайті не означає схвалення сайту та/або його змісті.

[1] Інформаційних повідомлень, форумів, блогів, коментарів та інших інтерактивних ресурсів, а також розміщенні текстових повідомлень, відео, аудіо, графічних матеріалів;

[2] Під ОІВ розуміються об’єкти авторського права і права промислової власності, такі як: твори (в т.ч. музичні, аудіовізуальні, графіки, дизайну, фотографічні, а також інші твори), комп’ютерні програми, похідні твори (переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, аранжування та інші) та винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, найменування місця походження товарів, фірмові найменування, комерційні позначення (найменування), торгові назви продуктів, знаки обслуговування, логотипи, характеристики таких об’єктів та інші, що в т.ч. охороняються Паризькою конвенцією про охорону промисловою власності від 20 березня 1883 року та Бернською конвенцією про охорону літературних творів від 1971 року;

[3] Розміщений мережі Інтернет за адресою http://www.borjomi.com/;

[5] Спеціальні програми для читання блоків інформації, що подаються у формі так званої «Стрічки новин»;

[6] Докладніше див. правила, викладені на Інтернет-сайті: http://www.onguardonline.gov/;